Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Vybíralova 968 pro školní rok   2020/2021                              

Ředitelka Mateřské školy Vybíralova 968 stanovila po dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha 14, v souladu s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku.

 

Zápis dětí do mateřské školy (příjem vyplněných formulářů) proběhne ve dnech 5. 52020 od 08.30 do 12.00 hodin a od 12.30 do 16.30 hodin a také 6. 5 2020 od 8.30 do 12.30 hodin v ředitelně Mateřské školy Vybíralova 968 (prostřední budova č. p. 968).

Můžete si rezervovat termín návštěvy zde...

Žádost o přijetí 2020/2021, Evidenční list (tiskněte prosím oboustranně = 1 list) a Přihláška ke stravování jsou zde zveřejněna a zákonní zástupci dítěte si je mohou stáhnout z internetových stránek mateřské školy a vytisknout. Kdo nemá tuto možnost, může si uvedené tiskopisy vyzvednout v mateřské škole také v den otevřených dveří 28. 4. 2020 (15.00 - 16.30 hod.)

Předem vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list (vyplněný a lékařem potvrzený)  a Přihlášku ke stravování  odevzdá zákonný zástupce u zápisu 5. května 2020 od 08.30 do 12.00 hodin a od 12.30 do 16.30 hodin nebo 6. května 2020 od 8.30 do 12.30 hodin.

                                                            

  •  u zápisu zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
  • v případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působnost Prahy 14, je nutné přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14
  • u cizích státních příslušníků pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

 

 

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na internetových stránkách a na dveřích školy pod registračními čísly.

Vydávání rozhodnutí - 28.5.2020 od 09:00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 16.30 hodin. Rodiče si pro rozhodnutí přijdou osobně a podepíší převzetí.

 

Pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 stanovuje ředitelka mateřské školy Vybíralova 968, Praha 9 – Černý Most tato kritéria:

 1. Dovršení  5 let věku k 31.8.2019 s bydlištěm na Praze 14

 2. Dovršení  4 let věku k 31.8.2019 s bydlištěm na Praze 14

 3. Dovršení  3 let věku k 31.8.2019 s bydlištěm na Praze 14

Poznámky:

- Splňují-li všechny děti stanovené podmínky, rozhoduje věk dítěte od nejstaršího

- V případě volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky po 31.8.2019

- V případě volné kapacity lze přijmout i dítě, které nemá bydliště na Praze 14                      

 

V případě nevyhovění žádosti, může být zákonnému zástupci dítěte nabídnuta MŠ

na území  MČ Praha 14 s volnou kapacitou.

 

V Praze, dne 5.3. 2020             

                                           Bc. Nina Vatolinová - ředitelka MŠ