Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

Povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup                                     dle ustanovení § 5 informačního zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, uvádí ustanovení § 5 odst. 1 a 2 informačního zákona. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Informace musí být zveřejněny přímo, nikoli prostřednictvím hypertextového odkazu. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech informační zákon, popřípadě vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů.

Přesnou strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle ustanovení § 5 informačního zákona stanovuje Příloha č. 1 již zmíněné vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Konkrétní podrobnější informace v dokumentu – Informace o ochraně osobních údajů, viz.  www.msvybiralova968.cz/dokumenty.

 

1/ Oficiální název
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968

Právní forma:  příspěvková organizace
IZO: 600040348
 

2/ Důvod a způsob založení
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968 byla zřízena usnesením zastupitelstva městské části Praha 14  č.33/Z/2001 a  sídlí na adrese Vybíralova 968, Praha 9 – Černý Most. Zřizovací listina je ze dne 26. 4. 2001 a nabyla účinnosti 1. 7. 2001. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla  schválená usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č.11/ZMČ/2016 ze dne 1. 3. 2016 včetně dodatků.

 

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolního vzděláváni podle ustanovení zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování pro děti mateřské školy, její činnost se řídí zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

 

3/ Organizační struktura
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka. Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s ust. § 166zák.č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů viz. Organizační řád

 

4/ Kontaktní spojení

 

Sídlo: Vybíralova 968/4, Praha 9, 198 00

Adresa pro osobní návštěvu: totožná s poštovní

E-mailová adresa: reditelna@msvybiralova968.cz

Webové stránky: www.msvybiralova968.cz

Telefonní spojení: 281 911 723

 

ředitelka školy Bc. Nina Vatolinová, mob.: 724 973 898

e-mail: reditelna@msvybiralova968.cz

zástupkyně MŠ:

 • Jitka Šůrová, mob.: 605202772, e-mail: zastupce1@msvybiralova968.cz
 • Jitka Kubíčková, DiS., mob.: 739 341 920, e-mail: zastupce2@msvybiralova968.cz

   

  vedoucí školní jídelny Jaroslava Novotná, mob.: 730 528 539                                                       e-mail: jidelna@msvybiralova968.cz

   

  pověřenec ochrany osobních údajů Mgr. Ivana Šilhánková, mob.: 770 606 082

  e-mail: poverenec@pmadvisory.cz

   

   

  Úřední hodiny: po telefonické domluvě – ředitelka, zástupce řed., vedoucí školní jídelny

 

ID datové schránky: xqhkxwy

 

5/ Bankovní spojení

Č. účtu 22236081/0100 u KB a.s

 

6/IČO

70884480

 

7/DIČ

Škola není plátcem DPH

 

8/ Dokumenty školy

 • Zřizovací listina v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce (v listinné podobě v ředitelně MŠ)
 • Evidence dětí (školní matrika, spisy dětí, přehled docházky) – v listinné a el. podobě v ředitelně MŠ
 • Školní vzdělávací program v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Výroční zpráva o činnosti školy v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Školní řád - https://msvybiralova968.cz/dokumenty a v listinné podobě v ředitelně
 • Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě v ředitelně
 • Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí – v listinné podobě u ředitelky MŠ
 • Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Personální dokumentace – v listinné podobě u ředitelky MŠ
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních- v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Soubor vnitřních směrnic  a předpisů v listinné podobě v ředitelně MŠ

 

9/ Rozpočet

 

Rozpočet mateřské školy  a střednědobý výhled  je přístupný na webových stránkách Městské části Praha 14 https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/o-uradu-mc-p14/rozpocty-zrizovanych-prispevkovych-organizaci/

 

10/ Žádosti o informace

 

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je

přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy msvybiralova68.cz/dokumenty

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu MŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

11. Opravné prostředky

 

Řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16).

Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

Pokyn k řešení podání je k dispozici v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy

 

.

12. Formuláře

 

V případě potřeby vydává ředitelka mateřské školy v kanceláři v úřední hodiny nebo po předchozí domluvě  nebo je  ke stažení na webu mateřské školy 

www.msvybiralova968.cz

 

13. Popisy postupů a návody pro řešení životních situací

 

Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Přístupné na:

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 

13.1 Nejdůležitější používané předpisy

 

Základy práva:

 

 1. Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod
 2. Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku
 3. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 4. Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
 5. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 6. Zákon č. 198/09 Sb., o rovném zacházení a o prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační z.), ve znění č. 89/12 Sb.
 7. Nařízení vlády č. 341/2017Sb.., Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 8. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 9. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v úplném znění
 10. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 11. Zákon č. 500/2004 Sb., zákon správní řád
 12. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění č. 56/14 Sb.,
 13. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI a výkonu inspekční činnosti
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Příkaz ministryně školství, mládeže  a tělovýchovy č. l/2005 k postupu při zápisu škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto údajích  a k řízení o výmazu z rejstříku škol a školských zařízení, Č.j. 32 372/ 2004-21
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Vyhláška 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských za řízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení),
 • Vyhláška č. 492 /2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 263/07 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Metodický pokyn MŠMT č. 37014/05-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízení zřizovaných MŠMT 20. 12. 2005 

   

  Pracovní právo:

 • Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti
 • Zákon 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
 • Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
 • Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 • 26 24 904/2005-14 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 48/1997 Sb.,  o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí,  žáků a studentů
 • 37 014/2005 – 25 Metodický pokyn k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (podpůrný pokyn pro ostatní zřizovatele)
 • pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
 • Nařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
 • Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Nařízení vlády č. 433/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
 • Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
 • Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
 • 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
 • Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MZ č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

   

  Financování školy:

   

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) účinný od 1. 10. 2016
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o státní kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., která provádí zákon č. 320/2001 Sb.
 • Vyhláška č. 430/2001 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 492 /2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

   

   

  Organizace školy a pedagogického procesu:

   

 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Ústava ČR - ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
 • Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.
 • Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR
 • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 • Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI a výkonu inspekční činnosti
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZ při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • Vyhláška č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 32 405/2004-22, kterým se s účinností od 1. 3. 2004 vydává Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

13.2 Vydané právní předpisy

 

Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v ředitelně školy

 

14. Úhrady za poskytování informací

 

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, bude poskytnuta zdarma.

1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný……………………………………….….…………1,50 Kč/A4

Formát A4 oboustranný……………………………………….…….……….2,00 Kč/A4

Formát A3 jednostranný……………………………………….…….………2,50 Kč/A3

Formát A3 oboustranný……………………………………….…….……….3,00 Kč/A3

2. Tisk na tiskárnách PC

Formát A4 na laserové tiskárně……………………………………………2,00 Kč/A4

Formát A4 na ostatních tiskárnách..………….…….…………………..2,50 Kč/A4

3. Kopírování na magnetické nosiče

Nenahrané CD………………………………….………..………....…………50,00 Kč/1ks

4. Jiné kopírování a filmování

Video…………………………………………..………………...…dle skutečných nákladů

5. Za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

6. Další věcné náklady

Dle formy poskytované informace

7. Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou

další započatou hodinu…………………………………......................….150,00 Kč/hod.

8. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané

školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného

výtisku.

 

15/ Licenční smlouvy
Mateřská škola nemá licenční smlouvy.

17/ Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
 Na webu mateřské školy www.msvybiralova968.cz