Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

Stránka

Zrušení společných kulturních akcí do konce kalendářního roku

Z důvodu epidemické situace (např. karantény tříd) jsou do konce kalendářního roku zrušeny vsechny společné kulturní akce v MŠ (divadla).

8. 12. 2021

Nápady na aktivity doma

Z důvodu karantén některých tříd byly přidány nové aktivity do složky ŠKOLKA DOMA. (podsložka v aktualitách)

7. 12. 2021

Provoz MŠ o vánocích

Provoz o vánocích.

10. 11. 2021 Zobrazit více

Do MŠ přijmeme hlavní kuchařku

Hlavní kuchařka

15. 10. 2021 Zobrazit více

Internetová schůzka rodičů 2021

Schůzka rodičů 2021

Internetová schůzka rodičů

 1. Kolektiv mateřské školy Vybíralova 968 vítá všechny děti i rodiče.

 

 1. Preventivní opatření proti COVID – 19:
 • Vstup rodičů do MŠ pouze v rouškách
 • Doprovází dítě vždy jen jedna osoba
 • Dezinfekce rukou dospělých ihned po vstupu do budovy
 • V šatně rodiče dodržují odstupy
 • Neprodlužovat zbytečně předání  dítěte učitelce!
 • Dítě po vstupu do umyvárny si umyje s mýdlem ruce po dobu 20-30 vteřin
 • Během dne se v MŠ provádí periodické větrání čerstvým vzduchem a také zvýšený úklid a dezinfekce prostor a povrchů
 • Děti si během pobytu ve školce pod vedením učitelek často umývají ruce
 • Při odpoledním vyzvedávání dětí na zahradě MŠ rodiče dodržují odstupy (nejméně 2 m.) vůči učitelkám i ostatním dětem
 • Do odvolání školka nebude organizovat kroužky, plavání, dílničky, besídky pro rodiče a školu v přírodě. Akce placené z Klubu rodičů jako divadla, ekologické a jiné programy, které jsou nedílnou součásti  Školního vzdělávacího programu, budou zachovány za přísných hygienických opatření.
 • V případě výskytu onemocnění Covid-19 u někoho s dětí nebo zaměstnanců bude se mateřská škola řídit pokyny Hygienické stanice
 • Rodiče oznámí školce případ onemocnění Covid-19 v rodině nebo nařízenou karanténu Hygienickou stanicí
 • V rámci MŠ může dojit ke změně preventivních opatření během školního roku v důsledku změny situace s Covid-19

 

 1. Školní řád - základní školní dokument – řeší důležité momenty v životě MŠ. Je dostupný na webových stránkách školy a také v šatnách tříd. Rodiče se seznámí s dokumentem, o čemž podepíší ve třídě zápis.
 • Příchody dětí do 8.00 hod.
 • Omluvy dětí do 8.00 hod – osobně, do třídního sešitu, telefonicky, e-mailem.
 • Nové 3leté a mladší děti první 2 týdny PO (adaptace) odloučení od rodičů, zvykájí si na prostředí, na učitelky, na režim, na personál. Obě dvě paní učitelky mají službu dopoledne.

Nabízíme dětem od prvního dne polodenní pobyt. V případě, že je polodenní pobyt pro dítě příliš dlouhý a dítě ho nezvládá, voláme rodičům a volíme od následujícího dne individuální adaptaci – každý den prodlužujeme dítěti pobyt o půl hodiny.

 • Vyřizování úředních věcí, konzultací, stížností a připomínek – s učitelkami, se zástupkyněmi, s ředitelkou, s vedoucí ŠJ-  telefonicky. Ve výjimečných případech dle domluvy.

 

 

 1. Poplatky

S přihlášením dítěte do MŠ rodičům vzniká povinnost platit:

 • úplatu za předškolní vzdělávání pro šk.r. 2021/2 - do 15. dne v měsíci – platba 575,- Kč. Částka je nevratná, předškoláci a děti s OŠD neplatí školné.

Platby školného posílejte na účet MŠ- 22236081/0100 s uvedením variabilního symbolu Vašeho dítěte.

 

 • stravné – do 5. dne v měsíci

děti 3-6 let 45 Kč/den, děti s odkladem ŠD 48,- Kč/den

záloha na stravné – 990,-/1056 Kč/měs.- děti s OŠD.

Platby posílejte na účet ŠJ 27-8855850277 s uvedením variabilního symbolu přiděleného Vašemu dítěti.

Čísla účtů + variabilní symboly dítěte jste dostali u zápisu  v tištěné podobě.

Neplacení povinných plateb je hrubým porušením Školního řádu a dle zák. č.561/2004 a dle ŠŘ MŠ je důvodem pro vyloučení dítěte z MŠ.

 

 1. Klub Rodičů při MŠ

Při MŠ působí nezaregistrovaný KR, který pomáhá financovat školní akce pro děti: divadelní a jiná představení v MŠ, výlety, vystoupení, balíček se sladkostmi na Mikuláše, Den dětí v MŠ, dárečky na památku pro předškoláky atd. Každá třída má svého důvěrníka, přes kterého rodiče mohou komunikovat s vedením MŠ. Schůzky vedení s představiteli KR se konají dvakrát ročně nebo dle potřeby. Třídní důvěrníci v nových třídách budou zvoleni v průběhu září.

Příspěvek do KR je 1 200,- Kč.

Vzhledem k preventivním opatřením Covid- 19, která mateřská škola pro školní rok 2021/2022 dodržuje, příspěvek zůstává ve stejné výši. V porovnání s loňským rokem budeme organizovat během dopoledne několik divadelních představení pro menší skupiny dětí, aby se nescházely v jedné místnosti současně děti ze šesti/pěti tříd. Zůstatky příspěvků z loňského roku se použijí na nákup hraček do tříd „pod stromeček“.

 

Příspěvek budou vybírat třídní učitelky na třídách v hotovosti, pak se peníze uloží na speciální bankovní účet a dle potřeby se vybírají na jednotlivé akce ředitelkou nebo zástupkyněmi. Na konci školního roku se předkládá vyúčtování třídním důvěrníkům.

 

 

 

 1. Školní vzdělávací program – Barevný svět

Přijďte k nám do mateřské školy. Spolu budeme poznávat různorodý svět plný barev, který nás obklopuje. Filozofie tohoto programu vychází z názvů tříd MŠ Vybíralova (Žlutá, Modrá, Zelená, Červená), z barevnosti, pestrosti a různorodosti okolního světa. Tyto základní barvy symbolizují také roční období: žlutá – podzim, modrá- zima, zelená – jaro, červená – léto.

ŠVP se zaměřuje na všestranný vývoj každého dítěte, klade důraz na samostatnost, zdravý životní styl, na rozvoj environmentálního chování u dětí, seznamuje je s multikulturou moderní společnosti. Vychází z přirozeného běhu života dětí v ročních obdobích, s respektováním potřeb dětí, s vyvážeností spontánních a řízených činností, založených na přímých zkušenostech dětí. Děti mají možnost volby hry a pedagog citlivě využívá situace k vzdělávacímu působení.

 

 

 1. Internetové stránky

Aktuální potřebné informace, jídelníček, kalendář akcí školy - uveřejňujeme na webových stránkách MŠ – SLEDOVAT!

Fotografie z akcí školy – na internetových stránkách. Přístupové heslo  do fotogalerie rodičům sdělí učitelky na třídách.

 • Důležité: informace pro rodiče jsou také na nástěnkách – povinnost sledovat!!

 

 

 1. Nadstandardní kroužky placené rodiči v MŠ

Letos mateřská škola neorganizuje nadstandardní kroužky a plavání.

 

 • Mateřská škola vlastní dvě keramické pece. Práce s keramickou hlínou probíhá ve třídách pro všechny děti v rámci Školního vzdělávacího Programu
 • Naše mateřská škola se účastní projektu Čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem. Vedou učitelky Mgr. Lenka Benešová a Michaela Knilová. Tyto paní učitelky ve spolupráci s třídními učitelkami vybírají děti do kapacity. Přednost mají děti v povinném předškolním ročníku.

Není třeba děti do kroužku hlásit.

 

 1. Provoz MŠ:

Příchody dětí do 8.00 hod. Pozdější příchody jsou možné po předešlé domluvě ve třídě od 8.15 do 8.30 hod.

Žádáme rodiče, aby dodržovali časy příchodů a odchodů dětí, na pozdější příchody nebude brán zřetel.

Provoz MŠ – 6.30 – 17.00 hod. Dodržujte včasné vyzvedávání dětí. Do 17. 00 hod. – opuštění budovy MŠ.

Pozdní příchod rodičů se eviduje. Opakované pozdní příchody se považují za porušení Školního řádu.

 

Režim dne:

 • 6.30 – 8.00 – scházení dětí, hygiena, volné hry
 • 8.00 -  9.00 – hry, individuální práce s dětmi, ranní cvičení + pohybová hra
 • 9.00 -  9.30 -  hygiena, svačina
 • 9.30 – 10.00 – řízené činnosti dle Třídního Vzdělávacího Programu (hudební, výtvarné, pracovní, literární, tělovýchovné aj.)
 • 10.15 – 11.30 – pobyt na zahradě MŠ
 • 11.30 – 12.15 – hygiena, oběd, ukládání k odpočinku, odpočinek
 • 12.15 – 12.45 -  odchod domů PO
 • 14.15 – 14.45 – vstávání, hygiena, svačina (starší děti vstávají ve 14.00 h., od 2. pololetí ve 13.40 u předškoláků probíhá kroužek Předškoláček  - odpolední příprava do ZŠ (projekt MŠ)
 • 14.45 – 17.00 – volné hry dětí, individuální práce s dětmi, odchod dětí domů

 

 1. Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhnou pěti let k 31. 8. daného roku až do začátku plnění povinné školní docházky (dle § 123,                        odst. 2 Školského zákona).

Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu nepřetržitých 4 hodin – tedy od 8.05 – 12.05 hodin. Dítě má ale právo vzdělávat se po celou dobu provozu MŠ.  Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku ve školách (podzimní, zimní, jarní a hlavní - letní prázdniny).

Rodič je povinen omluvit nepřítomné dítě do 3 pracovních dnů a to zápisem do sešitu v šatně či zprávou na třídní mail s doložením důvodu nepřítomnosti dítěte. Plánovanou nepřítomnost dítěte je rodič povinen předem oznámit ředitelce MŠ prostřednictvím formuláře na webových stránkách školy. Podepsaný formulář v tištěné podobě lze předat třídní učitelce.

 

 1. Dvouleté děti v MŠ

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem od dvou let. Děti, které dovrší tři roky nejdříve v lednu následujícího kalendářního roku a později, jsou umístěny ve třídě Sluníčka v budově Vybíralova 967. Kapacita třídy je 16 dětí. Při umístění mají přednost děti samostatné,  bez plen, s hygienickými návyky.

 

 

 1. Sponzorské dary

Vítáme možnost poskytnutí finančních sponzorských darů pro MŠ. S dárcem uzavřeme sponzorskou smlouvu. Za tyto peníze nakoupíme dětem hračky, didaktické pomůcky apod. dle potřeby školy.

V září vybíráme pro potřeby dětí na rok dvě balení papírových kapesníků.

Zařazení dětí do tříd – na konci srpna na internetových stránkách. Ředitelka MŠ rozděluje děti do tříd dle kritérií, viz webové stránky MŠ.

 1. Parkování před MŠ

Před mateřskou školou je ztížené parkování. Městská Policie žádá rodiče, aby neparkovali na chodníku před garážemi protějšího domu. Tím omezujete výjezd nájemníků tohoto domu s garáží. Městská Policie bude dávat pokuty L.

 

 1. Dotazy rodičů

Svůj dotaz můžete vznést telefonicky nebo e-mailem učitelkám, zástupkyním, vedoucí ŠJ nebo ředitelce MŠ. Všechny školní e-maily jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ v záložce Kontakty/Kontakty pro omlouvání dětí.

 

Zapsala:

                                                 Ředitelka  MŠ Vybíralova 968 Bc. Nina Vatolinová

V Praze dne 7. 9. 2021


8. 9. 2021 Zobrazit méně

Informace pro rodiče.

Informace pro rodiče.

7. 9. 2021 Zobrazit více

Hygienická pravidla k provozu MŠ

Hygienická pravidla k provozu mateřské školy

31. 8. 2021 Zobrazit více

Co potřebuje dítě do MŠ - Informace pro rodiče

Seznam věcí, které dítě potřebuje do MŠ

23. 8. 2021 Zobrazit více

Rekuperace v MŠ - informace pro rodiče.

Pozor! Pozor! Důležitá informace pro rodiče.

13. 8. 2021 Zobrazit více

Stránka