Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle ustanovení                 § 5 informačního zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, uvádí ustanovení § 5 odst. 1 a 2 informačního zákona. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Informace musí být zveřejněny přímo, nikoli prostřednictvím hypertextového odkazu. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech informační zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Přesnou strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle ustanovení § 5 informačního zákona stanovuje Příloha č. 1 již zmíněné vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Konkrétní podrobnější informace v dokumentu – Informace o ochraně osobních údajů, viz.  www.msvybiralova968.cz/dokumenty.

 

1/ Oficiální název
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968

Právní forma:  příspěvková organizace
IZO: 600040348
 

2/ Důvod a způsob založení

Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968 byla zřízena usnesením zastupitelstva městské části Praha 14 č. 33/Z/2001 a sídlí na adrese Vybíralova 968, Praha 9 – Černý Most. Zřizovací listina je ze dne 26. 4. 2001 a nabyla účinnosti 1. 7. 2001. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č.11/ZMČ/2016 ze dne 1. 3. 2016 včetně dodatků.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolního vzděláváni podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování pro děti mateřské školy, její činnost se řídí zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

 

 

 

3/ Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka. Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s ust. § 166zák.č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů viz. Organizační řád

 

4/ Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo: Vybíralova 968/4, Praha 9, 198 00

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa pro osobní návštěvu: totožná s poštovní

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny: po telefonické domluvě – ředitelka, zástupce řed., vedoucí školní jídelny

4.4 Telefonní čísla

Telefonní spojení: 281 911 723

ředitelka školy Bc. Nina Vatolinová, mob.: 724 973 898

e-mail: reditelna@msvybiralova968.cz

zástupkyně MŠ:

vedoucí školní jídelny Jaroslava Novotná, mob.: 730 528 539                                                       e-mail: jidelna@msvybiralova968.cz

pověřenec ochrany osobních údajů Mgr. Ivana Šilhánková, mob.: 770 606 082

e-mail: poverenec@pmadvisory.cz 

4.5 Adresa internetových stránek

Webové stránkywww.msvybiralova968.cz

4.6 Adresa podatelny

Sídlo: Vybíralova 968/4, Praha 9, 198 00

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:

Technické nosiče dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě, jsou USB klíč, CD, DVD.

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresareditelna@msvybiralova968.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: xqhkxwy

 

5/ Případné platby lze poukázat

Č. účtu 22236081/0100 u KB a.s. – úplata za předškolní vzdělávání

Č. účtu 27-8855850277/0100 u KB a.s. – stravné

Variabilní symbol je dítěti přidělen při zápisu do MŠ

 

6/IČO

70884480

 

7/Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH

 

8/ Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

 • Zřizovací listina v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce (v listinné podobě v ředitelně MŠ)
 • Evidence dětí (školní matrika, spisy dětí, přehled docházky)
 • Školní vzdělávací program v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Výroční zpráva o činnosti školy v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Školní řád - https://msvybiralova968.cz/dokumenty a v listinné podobě v ředitelně
 • Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě v ředitelně
 • Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí – v listinné podobě u ředitelky MŠ
 • Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních- v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Soubor vnitřních směrnic a předpisů v listinné podobě v ředitelně MŠ

 

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet mateřské školy  a střednědobý výhled  je přístupný na webových stránkách Městské části Praha 14 a také na těchto webových stránkách: msvybiralova968.cz/dokumenty

 

9/ Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy msvybiralova968.cz/dokumenty

 

10/Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu MŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

11/Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 Základy práva:

 • Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod
 • Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační z.), ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v úplném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., zákon správní řád
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI a výkonu inspekční činnosti
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Příkaz ministryně školství, mládeže  a tělovýchovy č. l/2005 k postupu při zápisu škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto údajích  a k řízení o výmazu z rejstříku škol a školských zařízení, Č.j. 32 372/ 2004-21
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Vyhláška 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských za řízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení),
 • Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Metodický pokyn MŠMT č. 37014/05-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízení zřizovaných MŠMT 20. 12. 2005 

 

Pracovní právo:

 • Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti
 • Zákon 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
 • Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
 • Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 • 26 24 904/2005-14 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 48/1997 Sb.,  o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí,  žáků a studentů
 • 37 014/2005 – 25 Metodický pokyn k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (podpůrný pokyn pro ostatní zřizovatele)
 • Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
 • Nařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
 • Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Nařízení vlády č. 433/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
 • Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
 • Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
 • 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
 • Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MZ č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 

Financování školy:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) účinný od 1. 10. 2016
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o státní kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., která provádí zákon č. 320/2001 Sb.
 • Vyhláška č. 430/2001 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

  

Organizace školy a pedagogického procesu:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Ústava ČR - ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
 • Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.
 • Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR
 • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 • Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI a výkonu inspekční činnosti
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZ při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • Vyhláška č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 32 405/2004-22, kterým se s účinností od 1. 3. 2004 vydává Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12/Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, bude poskytnuta zdarma.

1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný……………………………………….….…………1,50 Kč/A4

Formát A4 oboustranný……………………………………….…….……….2,00 Kč/A4

Formát A3 jednostranný……………………………………….…….………2,50 Kč/A3

Formát A3 oboustranný……………………………………….…….……….3,00 Kč/A3

2. Tisk na tiskárnách PC

Formát A4 na laserové tiskárně……………………………………………2,00 Kč/A4

Formát A4 na ostatních tiskárnách..………….…….…………………..2,50 Kč/A4

3. Kopírování na magnetické nosiče

Nenahrané CD………………………………….………..………....…………50,00 Kč/1ks

4. Jiné kopírování a filmování

Video…………………………………………..………………...…dle skutečných nákladů

5. Za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

6. Další věcné náklady

Dle formy poskytované informace

7. Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu…………………………………......................….150,00 Kč/hod.

8. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

 

13/ Licenční smlouvy
Mateřská škola nemá licenční smlouvy.

14/ Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 Na webu mateřské školy www.msvybiralova968.cz

 

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Položka osnovy

Popis položky

Název úkonu

Rozhodnutí o přijetí dítěte, příp. nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, o ukončení předškolního vzdělávání dítěte).

V jakém případě ve věci jednat

Ředitel, resp. ředitelka mateřské školy rozhoduje z pozice orgánu veřejné moci o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (§ 34 školského zákona) a o ukončení předškolního vzdělávání dítěte (§ 35 školského zákona). 

Charakteristika úkonu

Účelem úkonu je rozhodnutí ředitele, resp. ředitelky o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, pokud bylo o přijetí požádáno zákonnými zástupci dítěte. Ředitel, resp. ředitelka rozhodne rovněž o ukončení předškolního vzdělávání dítěte při naplnění zákonných důvodů (dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem, resp. ředitelkou jiný termín úhrady. Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ovšem nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Výsledek úkonu

Výsledkem rozhodnutí je:

 • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí dle § 34 školského zákona);
 • nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o nepřijetí dle § 34 školského zákona);
 • ukončení předškolního vzdělávání dítěte (rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 školského zákona).

Kdy věc řešit

O přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je rozhodováno na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání při zápisu, který se dle § 34 školského zákona koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel, resp. ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

O ukončení předškolního vzdělávání je rozhodováno z moci úřední v průběhu docházky dítěte do mateřské školy.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je nutné doložit řádné očkování dítěte v souladu s § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, příp. doklad, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

O ukončení předškolního vzdělávání dítěte je rozhodováno z moci úřední, úkon tedy nelze iniciovat.

 

 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možno učinit také v elektronické podobě, a to:

 • do datové schránky školky,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostřednictvím prostého e-mailu).

 

V žádosti musí být uvedeno:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození dítěte,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování,
 • označení správního orgánu, kterému je žádost určena (tj. konkrétní mateřské školy),
 • podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje; pokud je dítě zastupováno jinou osobou než zákonným zástupcem, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat).

O ukončení předškolního vzdělávání dítěte je rozhodováno z moci úřední, úkon tedy nelze iniciovat. 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání může být podána také:

 • poštou,
 • osobním podáním.

 

V žádosti musí být uvedeno:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození dítěte,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování,
 • označení správního orgánu, kterému je žádost určena (tj. konkrétní mateřské školy),
 • podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje; pokud je dítě zastupováno jinou osobou než zákonným zástupcem, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat).

O ukončení předškolního vzdělávání dítěte je rozhodováno z moci úřední, úkon tedy nelze iniciovat.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Výše popsané úkony nejsou zpoplatněny.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Výše popsané úkony nejsou zpoplatněny.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Předmětem úkonu není dávka nebo jiné plnění.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele, resp. ředitelky mateřské školy je možné podat odvolání v souladu s § 81 a násl. správního řádu. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u ředitele, resp. ředitelky mateřské školy.

Časté dotazy

Nejsou známy.

Sankce

V řešených případech nejsou uplatňovány sankce.

Působnost

Ředitel, resp. ředitelka mateřské školy vykonává výše popsané úkony v rámci druhu působení veřejné moci „ostatní veřejná správa“.

Oblast

Úkon je vykonáván v oblasti předškolního vzdělávání.

Klíčová slova

Zápis k předškolnímu vzdělávání; rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání; rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání; rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání.

Počátek platnosti popisu úkonu

1. 3. 2021

Konec platnosti popisu úkonu

Není známo.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Agendový informační systém

Kód agendy A3082 Školský zákon